Thay Đồ Kẻ Hay Rình Mò,

तस्वीर का शीर्षक ,

Thay Đồ Kẻ Hay Rình Mò,, Sư phụ, ý con là… người định ở đây luôn sao? Làm sao? Mắc cỡ với ta? Hoàng Yên chống nạnh hỏi.