Les Kiểm Tra Nó Nào

chú thích hình ảnh,

Les Kiểm Tra Nó Nào, Quần của mẹ đâu? Kiếm cho mẹ coi… Nga cuống cuồng tìm khắp nơi nhưng không thấy xì líp đâu cả.