Vợ nóng,

तस्वीर का शीर्षक ,

Vợ nóng,, Nhưng lần này có đến 2 Tiên Tử sinh ra bốn cánh, điều này cho thấy sức mạnh di truyền khủng khiếp từ chiếc cánh đen.