Trắng T nước tiểu

तस्वीर का शीर्षक ,

Trắng T nước tiểu, Đứa bé đó cũng ngang tuổi với Đan Trung vì thế hai đứa rất nhanh đã thân thiết với nhau.