Khó Với Mày, Người Da Đỏ Mới Làm Tình Cảnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Khó Với Mày, Người Da Đỏ Mới Làm Tình Cảnh, Khi bữa trưa vừa kết thúc, ông vội vã lôi cô thư ký vào trong khách sạn.