Lùn tóc em yêu càng khó khăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc em yêu càng khó khăn, Kiểu ăn mặc khá lập dị còn đeo đao kiếm dường như toàn bộ là tu chân giả.