Trần Chân Wank

तस्वीर का शीर्षक ,

Trần Chân Wank, Vừa thấy vật trên bàn hắn liền nghĩ đến kẻ đã cứu tên phục vụ ngày hôm qua.