Latin, Con Điếm, Da Đen

chú thích hình ảnh,

Latin, Con Điếm, Da Đen, Anh đen Joker cứ mải mê nhìn mắt đối mắt với Thảo Vy, còn bốn hàng mi thì nó cứ chớp chớp như thi thố trò đá lông nheo với nhau vậy, nhìn vô trông thật tình tứ.