Quăn cưng bị nóng khoan

तस्वीर का शीर्षक ,

Quăn cưng bị nóng khoan, Thân thể mệt mỏi rã rời sau một chuyến công tác thừa vận động, thiếu nghỉ ngơi vừa qua.