Quăn Tóc Đỏ Người Giữ Trẻ

chú thích hình ảnh,

Quăn Tóc Đỏ Người Giữ Trẻ, Ta không muốn con gây thêm sát nghiệp nữa… Hoàng Yên lắc đầu kiên quyết không đồng ý.