Điên Mông

तस्वीर का शीर्षक ,

Điên Mông, Chợt nghe Giáo sư Châu lên tiếng hỏi, Lý Được vội vàng bước đến gần ông, nói nhỏ:.