Latexlanguage Hầu Phòng Có Giường

तस्वीर का शीर्षक ,

Latexlanguage Hầu Phòng Có Giường, Một trong những năng lực đặc biệt của Long Ấn chính là tích tụ sức mạnh từ Long hồn của tất cả thành viên Long tộc còn sống trong một phạm vi rộng lớn.